DCI logo
DCI logo

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door DCI Automatisering met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. DCI Automatisering behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. DCI Automatisering is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. DCI Automatisering staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan. DCI Automatisering aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. DCI Automatisering sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van DCI Automatisering, welke geen eigendom zijn van DCI Automatisering, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van DCI Automatisering. Hoewel DCI Automatisering uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door DCI Automatisering worden onderhouden wordt afgewezen.

DCI Automatisering sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.